Integritetspolicy

Vi inom Spaljisten AB bryr oss om din personliga integritet. Vi eftersträvar en öppenhet gentemot dig som registrerad och arbetar ständigt för en hög nivå av tekniskt och organisatoriskt skydd av personlig information.

Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll. Denna integritetspolicy rör behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Spaljisten AB och för övriga i koncernen ingående bolag. Vi är personuppgiftsansvariga då vi bestämmer ändamål och medel med behandlingen av dina personuppgifter. Det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter kring vår hantering av dina personuppgifter.


Personuppgifter som behandlas
Personuppgifter avser uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund eller potentiell kund:


• namn

• adress

• e-postadress

• telefonnummer

• orderinformation

• IP-nummer

• annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss


Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder
Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att hantera intresseanmälningar och förberedande av avtal, administrera våra kundrelationer, leverera varor och tjänster kopplat till avtalet. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.


Lagring av personuppgifter
Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din epostadress och ditt telefonnummer i högst två år efter det att kundförhållandet upphörde. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagar. I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna. LS-I-041
180524/1 MS.


Överföring av personuppgifter
Dina uppgifter kan komma att delas mellan bolagen inom koncernen i de fall detta är nödvändigt på grund av koncerngemensamma funktioner. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som behöver anlitas beträffande fakturaadministration eller IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.


Cookies

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Det finns fem typer av cookies: 

Nödvändiga

Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.

Inställningar

Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Statistik

Cookies för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.

Marknadsföring

Cookies för marknadsföring används för att spåra besökare på webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för enskilda användare, och därmed mer värdefull för utgivare och tredjepartsannonsörer.

Oklassificerade

Oklassificerade cookies är cookies som håller på att klassificeras tillsammans med utfärdarna av enskilda cookies.

 

Spaljisten ABs webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen och analysera webbplatstrafik. Vissa cookies placeras av tredjepartstjänster som visas på våra sidor. Informationen om din användning av vår webbplats kan också delas med våra sociala medier-, reklam-, samt analyspartners. Detta för att vi ska kunna visa rätt information för rätt personer och skapa en bättre upplevelse för dig som besökare.

Ditt samtycke behövs för att använda eller lagra cookies på din dator eller din mobila enhet. Du kan när som helst ändra inställningar för vilka cookies som är tillåtna på vår Samtycke för Cookies-sida.

Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.


Dina rättigheter


Rätt till tillgång
Du har rätt till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att få tillgång till dessa personuppgifter kostnadsfritt en gång per år. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).


Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.


Rätt att bli glömd
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. Om behandlingen grundas på samtycke kan detta när som helst återkallas genom att kontakta företaget.


Rätt till begränsning
Du har i vissa fall rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter i de fall de behandlas utifrån vårt berättigade intresse. Vi behöver då påvisa skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.


Rätt att göra invändningar
Du har när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen om vi som grund för behandlingen angett att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen.


Rätten att klaga
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.


Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, t ex använder vi kryptering för att skydda uppgifter på mobila enheter och information som överförs via internet. Utifrån ett systematiskt riskhanteringsarbete anpassas införandet av säkerhetsåtgärder i förhållande till riskerna vilket säkerställer ett adekvat skydd. Åtgärder för att förebygga och minimera verkningarna av incidenter som påverkar säkerheten i nätverks- och informationssystem är implementerade.
Medarbetare får endast tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra sitt arbete med hänsyn tagen till de speciella ändamålen.


Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Spaljisten AB
Box 56
364 21 Åseda
Tel: 0474-54700
Organisationsnummer 556190-7709
Kontakt med Personuppgiftssamordnare:
personuppgiftssamordnare@spaljisten.se